Naleving en Toezicht IVRK

Toelichting op en naleving van het Kinderrechtenverdrag (IVRK)

Wat gebeurt er als de kinderrechten worden geschonden? Wie let daarop? Wie onderneemt actie en op welke manier? Hieronder lees je, onder andere, over de rol en taken van het VN Kinderrechtencomité. En waarom dit een wassen neus is.

Ondertekening van het derde protocol Kinderrechtenverdrag.

NL heeft het facultatief protocol van het VN-Kinderrechtenverdrag (ca 35 jaar na ratificatie van het kinderrechtenverdrag!) nog niet ondertekend. Nederland gaat nu eerst het facultatief protocol van het verdrag Rechten personen handicap ratificeren: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/05/26/kabinet-neemt-besluit-over-ratificatie-van-het-facultatief-protocol-bij-vn-verdrag-handicap-en-het-ivrk Dat zou naar verwachting in de eerste helft van 2024 plaats moeten vinden. Daarna moet dezelfde procedure gevoerd worden voor het ratificeren van het protocol van het kinderrecht verdrag, wat minimaal een jaar in beslag gaat nemen. Het zal dus niet eerder dan in juni/juli 2025 zijn dat dit in werking kan treden.

Door het ratificeren van dit protocol, krijgt het VN-Kinderrechtencomité de bevoegdheid klachten te behandelen van kinderen of groepen kinderen die menen slachtoffer te zijn van een schending van het verdrag door een staat. Hiervoor moet je overigens eerst gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden voor het indienen van klachten op nationaal niveau (bijvoorbeeld een klacht bij de Kinderombudsman).

Dit alles is echter wederom een wassen neus. Want ‘als blijkt dat in een land kinderrechten worden geschonden, wordt op de overheid (internationale) politieke druk uitgeoefend om maatregelen te treffen’. En dat is het dan. Internationale druk en gezichtsverlies, dat is de ‘sanctie’. Zie de website van Unicef:

Het Kinderrechtenverdrag is juridisch bindend. Dit betekent dat de landen die het geratificeerd hebben, verplicht zijn om zich aan het verdrag te houden. Zo ook Nederland. Doet een land dat niet, dan krijgt het geen sancties opgelegd (laat dit even op je inwerken, het is juridisch bindend, maar als de rechten worden geschonden, volgen er geen sancties. Volg je het nog? Wij niet.) Maar het verdrag is niet vrijblijvend: internationale druk en gezichtsverlies maken dat een land zijn verplichtingen serieus moet nemen.

Bron: https://www.unicef.nl/over-unicef/meer-over-kinderrechten

Iedere twee en vijf jaar rapporteren aan het Kinderrechtencomité

Op de website kinderrechten.nl staat dat het Kinderrechtencomité is ingesteld om toezicht te houden op de naleving van het Kinderrechtenverdrag. Iedere vijf jaar moet Nederland verantwoording afleggen aan het Kinderrechtencomité over hoe het gaat met de kinderrechten. Het Kinderrechtencomité rapporteert zélf iedere twee jaar aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Als blijkt dat in een land kinderrechten worden geschonden, wordt op de overheid (internationale) politieke druk uitgeoefend om maatregelen te treffen. https://www.kinderrechten.nl/veelgestelde-vragen/#wie-controleert-of-kinderrechten-worden-nageleefd

Het Kinderrechtencollectief, bestaande uit de Augeo Foundation, Defence for Children, de Nationale Jeugdraad, Kinderpostzegels, Save the Children en Terre des Hommes, is in NL aangewezen om te rapporteren aan de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. Maar ook ‘Niet-gouvernementele organisaties’ (ngo’s) mogen ook aan het VN-Kinderrechtencomité rapporteren.

Oproep: Ongevraagd rapporteren

Een niet-gouvernementele organisatie (ngo), is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang. Ben je zo’n organisatie? Dan kun je dus -ongevraagd- rapporteren aan het Kinderrechtencomité. Dus doe dat ook vooral! Fijn als het ons laat weten. 

Hier vind je de contactgegevens van de United Nations High Commissioner for Human Rights in Geneve:

General inquiries:
Telephone: +41 22 917 9220
Email: ohchr-InfoDesk@un.org 

 

OHCHR address

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva, Switzerland.

Postal address

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland